Sjællands Drageklub vedtægter

§ 1
Foreningens navn er "Sjællands Drageklub".
Foreningens hjemsted er Rødovre kommune.

§ 2
Foreningens formål er at udbrede samt vedligeholde kendskabet til Dragesporten via fælles flyvning, undervisning, workshops og dragetræf.

§ 3
Adgang til medlemskab af Foreningen har enhver person, der interessere sig for drager. Ved indmeldelse i klubben giver medlemmet samtykke til at medlemsdata bliver offentliggjort til andre medlemmer af klubben. Offentliggørelse af medlemsdata udenfor klubben er ikke tilladt.

§ 4
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Indkaldelse sker med 3 ugers varsel ved afsendelse af en e-mail og offentliggørelse i "SDK medlemsområde" i forum. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden. Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. De indsendte forslag skal være offentliggjort senest 1 uge før generalforsamlingen ved meddelelse i "SDK medlemsområde" i forum.

§ 5
Dagsordenen for den årlige generalforsamling omfatter behandling af følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet.
4. Valg af formand.
5. Valg af næstformand.
6. Valg af kasserer.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleant.
9. Valg af revisor.
10. Forslag fra medlemmerne.
11. Fastsættelse af kontingent.
12. Eventuelt.

§ 6
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet eller mindst 25% af medlemmerne forlanger det. En sådan generalforsamling indkaldes med samme varsel, som den ordinære generalforsamling.

§ 7
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal, dog mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede for eventuelle vedtægtsændringer. Dirigenten afgør, hvorledes afstemningen skal foregå. Såfremt mindst 50 % af de tilstedeværende medlemmer kræver det, skal der afholdes en skriftlig afstemning. Hvis der er lige mange stemmer for og imod et forslag til beslutning, er forslaget ikke vedtaget. Ved valg af medlemmer til tillidsposter i foreningen, afgøres valget i tilfælde af stemmelighed ved lodtrækning.

§ 8
Klubbens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Revisoren afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

§ 9
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og 2 Bestyrelsesmedlemmer. Formand er på valg i ulige år, næstformand og kasserer er på valg i lige år. Et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, og det andet bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år. Ud over de 5 bestyrelsesmedlemmer vælges som minimum 1 suppleant. Suppleanten vælges for 1 år.
Dersom et medlem varigt eller for længere tid forhindres i at varetage sit hverv, indtræder suppleanten i bestyrelsen. Derimod tilkaldes suppleanten ikke, fordi et medlem er forhindret i at deltage i et enkelt bestyrelsesmøde.
Valgbare som formand, næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer, er kun klubbens medlemmer.
Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller, i dennes fravær af næstformanden samt hvis 2 medlemmer af bestyrelsen forlanger det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpel flertalt. Står stemmerne lige, gør formandens eller i dennes fravær, næstformandens stemme udslaget.

§ 10
Foreningen tegnes af formanden og kasseren eller af 2 andre medlemmer af bestyrelsen.
Internetbaseret adgang til klubkontoen har både kasser og formand.

§ 11
Såfremt der opstår uenighed mellem foreningen og et eller flere af dens medlemmer og striden ikke kan bilægges ved forhandling, kan sagen ikke indbringes for domstolene, men skal afgøres ved voldgift. Det samme gælder, hvis der opstår uenighed mellem 2 medlemmer angående spørgsmål, der vedrører deres stilling som medlemmer af foreningen.
Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af parterne vælger en, samt en opmand, der vælges af voldgiftsmændene. Kan disse ikke enes om valget af opmand, udpeges denne af dommeren i den retskreds, hvor foreningen har sit hjemsted.

§ 12
Foreningen kan opløses ved beslutning på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. Er dette antal ikke til stede, kan beslutningen om opløsning træffes på en ny generalforsamling, indkaldt med 14 dages varsel, senest 2 måneder efter den første og uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Dersom foreningen ved opløsning ejer formue, det være sig penge, løsøre eller fast ejendom, vil sådanne midler – efter at alle forpligtelser er afviklet – være at overdrage til en anden forening eller institution med beslægtet formål.

§ 13
Forfaldsdato for kontingent er 1. februar.
Ved indbetalingen skal der altid påføres medl. nr.
Ved manglende betaling bliver der sendt en påmindelse ud med e-mail og man har derefter 14 dage til at betale sit kontingent.
Sker der ikke yderligere ophæves medlemmets virke i klubben uden yderligere varsel.
Medlemmer som ikke har betalt årets kontingent har hverken stemme- eller taleret på generalforsamlingen.
Ved indmeldelse i klubben efter den 1. oktober gælder kontingentet også for følgeår.
Medlemmer under 18 år betaler intet kontingent og pensionister er halvpris.

Kontingent:
Medlemskab for perioden 1.1 – 31.12 kr. 100.-
Pensionist medlemskab for perioden 1.1 – 31.12 kr. 50.-
Medlemmer under 18 år betaler intet kontingent.


Rødovre, d. 23. januar 2010

Revideret d. 09. marts 2014

 

Gå til toppen